S T A T U T

Fundacji Strefa Kobiet

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

 

§ 1

Fundacja Strefa Kobiet, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez fundatora,  Małgorzatę Mrozik, aktem notarialnym z dnia _____________, repertorium ____________,  sporządzonym przez Notariusza__________________, w siedzibie jego Kancelarii Notarialnej  w Szczecinie przy ul.__________________.

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zmianami), innych regulacji dotyczących organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

1. Fundacja działa pod nazwą „Fundacja Strefa Kobiet”.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu go będzie podlegać ochronie prawnej.
3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

1. Siedzibą Fundacji jest Szczecin.
2. Terenem działania fundacji jest teren Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może działać poza jej granicami.
3. Fundacja ma prawo do powoływania podległych sobie jednostek.
4. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub zbliżonym charakterze działania.

§ 4

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz
z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji oraz przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

§ 6

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister właściwy do spraw edukacji narodowej.

 

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 7

Celem Fundacji jest:

1. przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz likwidacji dyskryminacji ze względu na płeć i inne przesłanki,
2. przeciwdziałanie przemocy wobec grup dyskryminowanych, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet,
3. wspieranie i upowszechnianie problematyki kobiecej, problematyki gender oraz feminizmu,
4. wspieranie udziału kobiet w życiu publicznym, politycznym i kulturalnym,
5. upowszechnianie w społeczeństwie, w organizacjach pozarządowych, instytucjach państwowych i prywatnych wiedzy z zakresu równości i przeciwdziałania dyskryminacji, w szczególności dyskryminacji kobiet ze względu na płeć, orientację seksualną oraz inne przesłanki,
6. promocja kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn,
7. promowanie autorów i autorek, publikacji, wydawnictw poświęconych szeroko rozumianej problematyce równości i antydyskryminacji,
8. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka,
9. wspieranie bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałanie patologii w życiu publicznym, promowanie pokojowego rozwiązywania konfliktów,
10. wspieranie niezależności ekonomicznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu z rynku pracy,
11. wspieranie procesów demokratycznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego otwartego na różnice,
12. wspomaganie rozwoju demokracji obywatelskiej oraz współpracy między jednostkami i grupami,
13. upowszechnianie wiedzy i likwidowanie barier związanych z dostępem do nowych technologii,
14. promowanie i organizacja wolontariatu,
15. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
16. działalność w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
17. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
18. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,
19. działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
20.  ochronę i promocję zdrowia,
21.  działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
22.  upowszechnianie i ochronę praw konsumentów,
23.  podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 § 8

Powyższe cele będą realizowane poprzez:

1. upowszechnianie wiedzy na temat sytuacji i działalności kobiet,
2. rzecznictwo w imieniu interesów grup mniejszościowych i dyskryminowanych ze względu na płeć i orientację seksualną, a także na inne przesłanki,
3. organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów, debat, konferencji, seminariów, wystaw, spotkań edukacyjnych, wycieczek grup edukacyjnych i samokształceniowych,
4. organizację akcji medialnych (akcji i kampanii społecznych) promujących ideę równouprawnienia,
5. organizowanie konkursów i przyznawanie nagród,
6. współpracę z innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się kwestią równouprawnienia kobiet i mężczyzn, przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet, przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na płeć oraz inne przesłanki,
7. prowadzanie działalności badawczej,
8. działalność kulturalną, w tym wspieranie i organizację przedsięwzięć wydawniczych
i artystycznych,
9. promowanie nowych technologii,
10. organizowanie pomocy merytorycznej, materialnej i finansowej, pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej,
11. doradztwo w zakresie podnoszenia kwalifikacji przez osoby poszukujące pracy lub też chcące ją zmienić,

§ 9

Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 6-10 i nast. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązującym prawem, a w szczególności z ustawą o fundacjach i niniejszym statutem.

§ 11

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

 

Rozdział III 

Organy i organizacja Fundacji

 

§ 12

Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

A.     Rada Fundacji

§ 13

1. Rada Fundacji jest organem kontroli, nadzoru i opiniującym Fundacji.
2. Składa się od dwóch do pięciu osób, w tym wybranego ze swojego grona Przewodniczącego, powołanych na czas nieokreślony, przez Fundatora.
3. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji
z członkostwa lub śmierci członka Rady lub odwołania przez Fundatora.
4. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
5. Na miejsce brakującego członka Rady, nowego powołuje Fundator.
6. Rada zbiera się co najmniej raz do roku podejmując odpowiednie uchwały i przedstawiając je Zarządowi Fundacji.
7. Rada podejmuje uchwały w trybie głosowania. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał w drodze głosowania w następujących trybach: zwykłym (przy jednoczesnej obecności głosujących członków Rady lub w drodze tele- lub wideokonferencji), korespondencyjnym (poprzez przesłanie głosu własnoręcznie podpisanym listem lub pocztą elektroniczną – wykorzystanie poczty elektronicznej wymaga opatrzenia oświadczenia głosującego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym /Dz.U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm./).
8. Rada stanowi kolegialny organ kontroli, odrębny od Zarządu, i niepodlegający mu
w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
9. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są zwykłą większością głosów, niezależnie od ilości osób obecnych, pod warunkiem, że wszyscy zostali prawidłowo powiadomieni, tj. mailem, telefonicznie lub za pomocą listów poleconych.
10. W razie równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
11. Do zadań Rady należy w szczególności:
– wspieranie działalności Fundacji poprzez nieodpłatne dzielenie się swoją wiedzą
i doświadczeniem,
– nadzór i kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
– przyjmowanie corocznych sprawozdań merytorycznych Fundacji,
– zawieranie w imieniu fundacji umów z członkami zarządu.

 

B. Zarząd Fundacji

§ 14

 Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.

 § 15

 Zarząd Fundacji składa się z od 2 do 5 osób, powołanych przez Fundatorkę. Fundatorka może zostać członkinią zarządu.

 § 16

 W pierwszy skład Zarządu wchodzą:

1. Małgorzata Mrozik (prezeska zarządu)
2. Karolina Delmaczyńska (wiceprezeska zarządu)
3. Maciej Mrozik (członek zarządu)

 § 17

1. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Zarządu Fundacji.
2. Członek Zarządu Fundacji może być odwołany przez Fundatorkę lub przez Zarząd Fundacji. Odwołanie członka Zarządu Fundacji przez Zarząd Fundacji wymaga zgody Fundatora.
3. Odwołanie członka Zarządu Fundacji przez Zarząd Fundacji następuje w drodze uchwały podjętej przez pozostałych członków Zarządu Fundacji, przy czym członek Zarządu Fundacji, którego sprawa dotyczy, nie bierze udziału w głosowaniu.
4. W przypadku zwolnienia miejsca w Zarządzie Fundacji przez wystąpienie, śmierć lub pozbawienie członkostwa w Zarządzie Fundacji, Zarząd Fundacji uzupełnia swój skład w drodze kooptacji przez resztę członków organu. Na kandydaturę nowego członka Zarządu Fundacji wyraża zgodę Fundatorka.
5. Zarząd Fundacji może powołać Dyrektora Fundacji do bieżącego kierowania sprawami administracyjnymi Fundacji. Zakres praw i obowiązków Dyrektora Fundacji określa Zarząd Fundacji.
6. Zarząd Fundacji może powoływać Rady Programowe do pomocy w realizacji poszczególnych przedsięwzięć Fundacji.

§ 18

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy prowadzenie wszystkich spraw Fundacji,
a w szczególności:

1. Uchwalanie programów działania Fundacji, ustalanie sposobów ich realizacji oraz podział dochodu i środków Fundacji na poszczególne cele.
2. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
3. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Fundacji.
4. Przyjmowanie w drodze uchwały rocznych bilansów Fundacji.
5. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu Fundacji.
6. Podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji.
7. Przedstawianie do wiadomości publicznej programów działania oraz prawidłowości wykorzystania środków finansowych Fundacji.
8. Przygotowywanie wniosków w sprawie powołania i odwołania oddziałów, filii, innych wyspecjalizowanych placówek Fundacji, ich praw i obowiązków oraz zakresu
i obszaru ich działania.
9. Przedstawianie, na żądanie Ministra Edukacji Narodowej, sprawozdań z działalności Fundacji.

§ 19

Zarząd Fundacji podejmuje uchwały na posiedzeniu. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje
i przewodniczy Prezeska/Prezes Zarządu. Posiedzenie jest ważne, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Fundacji zostali powiadomieni o jego miejscu, terminie i porządku obrad poprzez maila lub listem poleconym. Z posiedzeń Zarządu Fundacji sporządza się protokół. Do ważności posiedzenia wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Zarządu Fundacji.

§ 20

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. Za głosy oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymujące się”. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw członków Zarządu Fundacji, decydujący jest głos Prezesa/Prezeski Zarządu.

§ 21

Fundację reprezentuje, w tym składa oświadczenia woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych,  dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 22

Pracownicy Fundacji wynagradzani są zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Fundacji
i korzystają ze wszystkich uprawnień pracowniczych gwarantowanych przez przepisy prawa pracy.

§ 23

Każdy członek Zarządu Fundacji jest zobowiązany i uprawniony do prowadzenia spraw Fundacji. Każdy członek Zarządu Fundacji może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu Fundacji sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji. Jeżeli jednak w przypadku zarządu wieloosobowego przed załatwieniem sprawy nie przekraczającej zakresu zwykłych czynności Fundacji którykolwiek z pozostałych członków Zarządu Fundacji sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu Fundacji.

 

Rozdział IV

Majątek Fundacji

 

§ 24

Fundatorka na realizację celów statutowych przeznacza kwotę pieniężną w wysokości 500 zł (pięćset złotych), która to kwota stanowi fundusz założycielski Fundacji. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski a także to, co Fundacja nabędzie w trakcie funkcjonowania.

§ 25

Majątek Fundacji pochodzi w szczególności z:

– darowizn, spadków i zapisów,
– subwencji,
– kwest oraz imprez publicznych i prywatnych oraz zbiórek,
– majątku ruchomego i nieruchomego,
– festiwali, konkursów oraz licytacji
– nawiązek przyznawanych przez właściwy organ,
– świadczeń na cel społeczny przyznawanych w trybie art. 448 KC,
– odsetek bankowych i lokat,
– innych dozwolonych prawem źródeł.

§ 26

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 27

W przypadku likwidacji Fundacji, fundusz założycielski oraz środki rzeczowe i finansowe zostaną przeznaczone na cele identyczne lub zbliżone do tych, które realizowała Fundacja.
O przeznaczeniu tych środków decyduje Zarząd, zachowując w tym zakresie postanowienia ustawy o fundacjach (Tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zmianami).

§ 28

W przypadku powołania Fundacji do spadku, Zarząd Fundacji składa oświadczenie woli o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 29

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

 

Rozdział V

Tytuły honorowe

 

§ 30

1. Osobie, która współpracuje z Fundacją i przekazała na jej rzecz środki finansowe lub rzeczowe stanowiące równowartość minimum 20 000 PLN, może być przyznany tytuł honorowy „Donator/ka”.
2. Osoba współpracująca z Fundacją może uzyskać tytuł honorowy „Zasłużony/a dla Fundacji”.

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu

 

§ 31

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.

§ 32

Zmiany Statutu może dokonać:

1. Fundatorka lub upoważniona przez nią osoba.
2. Zarząd Fundacji za zgodą Fundatorki wyrażoną na piśmie.

§ 33

Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie zmiany Statutu podejmowana jest jednomyślnie.

 

Rozdział VII

Likwidacja Fundacji

 

§ 34

1. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji z powodu osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, lub z powodu wyczerpania środków finansowych podejmuje Zarząd Fundacji.
2. Likwidację przeprowadza likwidator ustanowiony przez Zarząd.
3. Majątek Fundacji pozostały po uregulowaniu jej zobowiązań przeznacza się na cele określone przez Zarząd.
4. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw edukacji narodowej.

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

 

§ 35

Koszty administracyjne, organizacyjne oraz wydatki na działalność reprezentacyjną Fundacji wyodrębnione w planie finansowym pokrywane są z majątku Fundacji.

Fundatorka zatwierdza do stosowania niniejszy tekst jednolity Statutu Fundacji Strefa Kobiet

 

Szczecin, dn. ……………………………

 

 

 

……………………………………………………………………………..

/Małgorzata Mrozik Fundatorka/

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>