małe logo411869_315483515212712_611697122_o

Dzisiaj wraz z Hollback! Polska, Fundacją Feminoteka, Codziennikiem Feministycznym i Porozumieniem Kobiet 8 Marca sygnowałyśmy pismo do Departamentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych z prośbą kontroli wydatkowanych środków na kampanię „Drogi zaufania”, pod kątem realizacji zasady horyzontalnej równości szans kobiet i mężczyzn. Czekamy na odpowiedź i działania!

Szanowna Pani

Małgorzata Wierzbicka

Dyrektorka Departamentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

sekretariatDPI@mir.gov.pl

 

Dotyczy: Program „Drogi zaufania” realizowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (Działanie 8.1 Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego)

 

Szanowna Pani,

Zwracam się z prośbą o przeprowadzenie kontroli programu „Drogi Zaufania”, realizowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko pod kątem realizacji zasady horyzontalnej równości szans kobiet i mężczyzn.

W ramach programu zrealizowana została kampania informacyjna, a w ramach niej przygotowany i upubliczniony został m.in. spot filmowy pt. „Wyspa” (dostępny w tej chwili pod linkiem: www.youtube.com/watch?v=70uTnWm2tpU) oraz komiks „Wysepki” (www.drogizaufania.pl/KOMIKSY/WYSEPKI.png). W materiałach tych w sposób skrajnie przedmiotowy potraktowano wizerunek kobiety, sprowadzając ją do biustu przemieszczającego się po przejściu dla pieszych. Towarzyszą temu jeszcze bardziej uprzedmiotowiające komentarze („jak idą pie(r)si to się staje”). Jednocześnie historia przedstawiona w tych materiałach (obcinanie wzrokiem i głośne komentowanie przez jadących samochodem mężczyzn ciała przechodzącej kobiety) stanowi formę promowania przemocy wobec kobiet – molestowania w przestrzeni publicznej (raport na temat skali i wagi tego problemu w Polsce: http://polska.ihollaback.org/files/2012/09/Molestowanie-w-przestrzeni-publicznej-w-Polsce.-Komunikat-z-bada%C5%84-Hollaback-Polska.pdf). Oba materiały stanowią zatem skrajną formę dyskryminacji kobiet.

Jednocześnie zarówno spot, jak i komiks przedstawiają w stereotypowy sposób mężczyzn, prezentując ich jako istoty nieracjonalne, kierujące się wyłącznie impulsami seksualnymi nad którymi nie mają kontroli. Ten sposób prezentowania wizerunku mężczyzn jest dla nich dyskryminujący, a także wzmacnia stereotypowe przekonania prowadzące do przerzucania odpowiedzialności za przemoc seksualną mężczyzn wobec kobiet (to kobieta ma pilnować swojego ubioru i zachowania by mężczyzny nie „sprowokować do gwałtu”, bo wiadomo, że mężczyzna nie jest w stanie nad sobą zapanować gdy spotyka zbyt atrakcyjnie wyglądającą kobietę).

Zwracam również Państwa uwagę na fakt, że deklarowanym przez Beneficjenta „celem działań edukacyjno-informacyjnych jest wypracowanie wśród kierowców, pasażerów, rowerzystów oraz pieszych nawyku dbałości o bezpieczeństwo drogowe” (www.drogizaufania.pl/strona/idea). Tymczasem kampania informacyjna prowadzona przez Beneficjenta nie jest skierowana do wszystkich użytkowników dróg: w żadnym z materiałów z cyklu „Zaufajne drogi” jako osoby prowadzące samochód nie występują kobiety. Jest to kolejny punkt, w którym ta kampania wzmacnia stereotypy płciowe. Skłania to również do wniosku, że cele założone przez Beneficjenta w projekcie nie zostały prawidłowo zrealizowane, gdyż pominięto w realizowanych działaniach część grupy docelowej projektu.

Program, w ramach którego zrealizowane zostały te materiały, podlega Państwa nadzorowi jako Instytucji Zarządzającej. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że tak jak każdy inny projekt finansowany ze środków unijnych program „Drogi Zaufania” powinien na każdym etapie realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn (zasada horyzontalna wskazana w art. 16 Rozporządzenia (WE) nr 1083/2006). Opisane wyżej materiały zostały zrealizowane nie tylko z zaniedbaniem obowiązku analizy wpływu projektu na równość szans kobiet i mężczyzn, lecz bezpośrednio wzmacniają mechanizmy dyskryminacji ze względu na płeć: powielają stereotypy, promują przemoc ze względu na płeć, i pogłębiają już istniejące nierówności.

W związku z tym zwracam się z prośbą o przeprowadzenie kontroli w ww. projekcie i wyciągnięcie konsekwencji wobec Beneficjenta, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Ze względu na duże zainteresowanie społeczne niniejszą sprawą proszę również o poinformowanie nas o wynikach podjętej przez Państwa kontroli.

 

Sygnatariuszki/sygnatariusze:

– Agnieszka Biela, Greta Gober, Joanna Roszak – Ruch Hollaback! Polska

– Joanna Piotrowska – Fundacja Feminoteka

– Karolina Delmaczyńska, Małgorzata Mrozik – Stowarzyszenie Strefa Kobiet

– Kamila Kuryło, Codziennik Feministyczny

– Weronika Krystoń – Porozumienie Kobiet 8 Marca

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>