Działamy od 2012 roku (do 2014 jako stowarzyszenie zarej. w UM Szczecin)

KRS 0000535969
NIP 8513180678
REGON 360366038

Nr konta bankowego: 21 2490 0005 0000 4530 7296 4074

Adres: 

Aleja Papieża Jana Pawła II 15/12
70-445 Szczecin

TU NAS ZNAJDZIESZ

Cele Fundacji:

1. przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz likwidacji dyskryminacji ze względu na płeć i inne przesłanki,
2. przeciwdziałanie przemocy wobec grup dyskryminowanych, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet,
3. wspieranie i upowszechnianie problematyki kobiecej, problematyki gender oraz feminizmu,
4. wspieranie udziału kobiet w życiu publicznym, politycznym i kulturalnym,
5. upowszechnianie w społeczeństwie, w organizacjach pozarządowych, instytucjach państwowych i prywatnych wiedzy z zakresu równości i przeciwdziałania dyskryminacji, w szczególności dyskryminacji kobiet ze względu na płeć, orientację seksualną oraz inne przesłanki,
6. promocja kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn,
7. promowanie autorów i autorek, publikacji, wydawnictw poświęconych szeroko rozumianej problematyce równości i antydyskryminacji,
8. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka,
9. wspieranie bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałanie patologii w życiu publicznym, promowanie pokojowego rozwiązywania konfliktów,
10. wspieranie niezależności ekonomicznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu z rynku pracy,
11. wspieranie procesów demokratycznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego otwartego na różnice,
12. wspomaganie rozwoju demokracji obywatelskiej oraz współpracy między jednostkami i grupami,
13. upowszechnianie wiedzy i likwidowanie barier związanych z dostępem do nowych technologii,
14. promowanie i organizacja wolontariatu,
15. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
16. działalność w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
17. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
18. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,
19. działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
20.  ochronę i promocję zdrowia,
21.  działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
22.  upowszechnianie i ochronę praw konsumentów,
23.  podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>