Podziel się z innymi
0

 

Regulamin

warsztatów/szkoleń organizowanych przez

Fundację Strefa Kobiet

 1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach/szkoleniach jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu.
 2. Wpłata zaliczki na warsztaty jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
 3. Zapisując się na warsztaty/szkolenia organizowane przez Fundację Strefa Kobiet uczestnik/czka jest świadom/a własnego stanu zdrowia i kondycji psychicznej.
 4. Fundacja Strefa Kobiet nie odpowiada za zniszczenie mienia uczestników/czek warsztatów/szkoleń ani za zgubienie wartościowych przedmiotów.
 5. Uczestnik/czka warsztatów/szkoleń jest odpowiedzialny/a za straty spowodowane zaniedbaniami z jego strony.
 6. Organizator nie ubezpiecza uczestników/czek biorących udział
  w warsztatach/szkoleniach oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności
 7. Zapisy na warsztaty przyjmowane są drogą elektroniczną, poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego, dołączonego każdorazowo do ogłoszenia. W celu uzyskania dodatkowych informacji udostępniany jest nr telefonu do prowadzącego/cej warsztaty/szkolenie.
 8. Warunkiem niezbędnym umożliwiającym uczestnictwo w warsztacie/szkoleniu jest uregulowanie kosztów w wysokości, formie i terminie określonych
  w ogłoszeniu.
 9. Warsztaty/szkolenia są przewidziane na określoną ilość uczestników/czek.
  W przypadku wyczerpania wolnych miejsc w wyniku zapisów, o rezerwacji miejsca na zajęciach decyduje kolejność wpływu zaliczek.
 10. Cena warsztatu/szkolenia/cyklu przedstawiona jest przy opisie danego wydarzenia.
 11. W warsztatach/szkoleniach mogą uczestniczyć jedynie osoby, które uiściły za nie opłatę przed ich rozpoczęciem. Opłata w dniu rozpoczęcia warsztatu/szkolenia będzie wyższa o 10%, licząc od ogólnej kwoty, chyba że
  w ogłoszeniu do wydarzenia zawarty jest inny warunek.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów/szkolenia bez podania przyczyny.
 13. W przypadku odwołania warsztatów/szkoleń przez organizatora, wniesione opłaty zostają w całości zwrócone w terminie do 7 dni, licząc od daty odwołania wydarzenia.
 14. Opłaty za warsztaty/szkolenia nie są zwracane w żadnym innym przypadku.
  W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przeniesienia opłaty na osobę, którą rezygnujący/a z zajęć znajdzie na swoje miejsce.
 15. Fundacja ma prawo do zaproponowania zmiany terminu zajęć, o czym poinformuje uczestników/czki (telefon, sms, e-mail lub osobiście). Mając na względzie przede wszystkim interes uczestników/czek, wszelkie zmiany są negocjowane i ustalane wspólnie.
 16. Prezentowany na zajęciach materiał jest chroniony prawami autorskimi
  i możliwy do wykorzystania jedynie za zgodą autora/rki.
 17. Niezastosowanie się do punktu 16. będzie pociągać za sobą odpowiedzialność prawną na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  z 4 lutego 1994 r. (Rozdz. 8 Art 78 pkt 1, Rozdz. 14 Art.115-117).
 18. Wykonywanie zdjęć/filmowanie warsztatów/szkoleń przez uczestników/czki możliwe jest tylko za zgodą prowadzącego/cej zajęcia.
 19. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Fundacja Strefa Kobiet nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych klientów innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez osoby zgłaszające się na warsztaty/szkolenia (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy osobą zgłaszającą się a Fundacją Strefa Kobiet.
 20. Uczestniczki/cy warsztatów/szkoleń wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez Fundację Strefa Kobiet, z siedzibą
  w Szczecinie. Zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku utrwalonego podczas realizacji warsztatów/szkoleń, rozpowszechnianie oraz publikowanie, poprzez umieszczanie wizerunku w:

           – mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych;

           – prasie;

           – broszurach, ulotkach, gazetkach itp.

 1. Podczas zajęć obowiązuje uzgodniony z grupą utrwalony Kontrakt grupowy.
 2. Powyższy Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji na stronie fundacji strefakobiet.org, tj. 19 sierpnia 2016 roku.

 

Zarząd Fundacji Strefa Kobiet

0

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>