Od 2 tygodni na stronie Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny znajduje się nowa publikacja Grupy Edukatorów Seksualnych Ponton „Nie zgadzam się na przemoc. Aktywizacja młodzieży w zakresie przeciwdziałania przemocy seksualnej i wiktymizacji”. Powstała ona w ramach projektu Y-SAV przy wsparciu Programu Zdrowotnego Unii Europejskiej i skupia się na zagadnieniach związanych z przemocą seksualną wśród nastolatków. Publikacja skierowana głównie do nauczycieli i wychowawców, ale również do rodziców i młodzieży. Znajdą się w nie niej aktualne informacje na temat nowych zagrożeń, takich jak seksting i bullying, a także scenariusze zajęć i propozycje aktywizacji młodzieży, aby sama organizowała antyprzemocowe akcje w swojej szkole.

 SONY DSC

!!! Publikacja do pobrania: http://issuu.com/edukacjaseksualna/docs/ponton_nie_zgadzam_sie_na_przemoc

Bullying (nękanie) w szkole

Przemoc interpersonalna jest powszechnie znanym pedagogom zjawiskiem  społecznym. Do najbardziej rozpowszechnionych form przemocy mających  miejsce w środowisku szkolnym należy przemoc rówieśnicza, występująca  pomiędzy uczniami określana słowem „bullying”. Wywołuje liczne  negatywne skutki, które nie zawsze są widoczne dla nauczyciela, bądź  rodziców/opiekunów prawnych młodego człowieka. Istotne są  subiektywne odczucia osoby doznającej przemocy. Osoba stosująca przemoc  jest najczęściej dominująca, ma niski poziom empatii, problemy z  przestrzeganiem zasad. Zazwyczaj pochodzi z rodziny, w której agresja  jest główną metodą rozwiązywania problemów. Osobą doznającą bullyingu  najłatwiej staje się osoba słabsza psychicznie, o niskim poczucie  własnej wartości i pewności siebie lub w jakikolwiek sposób wyróżniająca się na tle pozostałych uczniów. Na bullying należy reagować w sposób  stanowczy, podnosząc świadomość uczniów i innych nauczycieli, rozwijając umiejętności miękkie uczniów, a także wspierając rozwiązania systemowe.

Molestowanie seksualne w szkole

Przez molestowanie seksualne określa się każde zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci nieakceptowane przez osobę, do której się odnosi. Molestowanie seksualne może przybierać różne formy, mogą to być: komentarze na temat ciała, obraźliwe gesty, gwizdanie, cmokanie, wulgarne dowcipy, prezentowanie zdjęć pornograficznych, różne formy naruszania nietykalności cielesnej (w tym szarpanie, zdzieranie ubrania, obmacywanie, symulowanie aktu seksualnego, zmuszenie do odbycia stosunku seksualnego) Przemoc seksualna może też odbywać się za pośrednictwem nowoczesnych technologii jako: wulgarne sms-y, maile, umieszczanie zdjęć w internecie w seksualnym kontekście bez zgody osoby, która na nich widnieje itp.

Co może zrobić szkoła, by zapobiegać przemocy seksualnej? Przede wszystkim ważne jest tworzenie pozytywnej atmosfery szkoły jako miejsca, w którym promuje się zasady równości i szacunek między płciami. W opinii uczniów i uczennic kadra nauczycielska często nie reaguje na przemoc w szkole. Tymczasem wszelkie działania wychowawcze mają szansę powodzenia tylko w sytuacji kiedy nauczyciele i nauczycielki zobowiążą się, że zawsze będą reagować na akty przemocy.

Cyberprzemoc

Z badań przeprowadzonych przez Eurobarometr wynika, że coraz więcej młodych Europejczyków korzysta z Internetu. Polska jest jednym z nielicznych krajów, w którym dzieci korzystają z Internetu częściej niż rodzice, a tym samym – poruszają się w sieci sprawniej niż ich opiekunowie. Jednocześnie to właśnie dzieci oraz młodzież są grupami najbardziej narażonymi na zagrożenia wynikające z korzystania  z komputera oraz Internetu. Najpopularniejsze z tych zagrożeń to cyberprzemoc, niebezpieczne kontakty oraz szkodliwe treści. Niestety większość dorosłych (rodziców, opiekunów i nauczycieli) często nie potrafi skutecznie przestrzec młodych internautów przed wymienionymi zagrożeniami oraz interweniować w sytuacji ich wystąpienia. Rola szkoły w przygotowaniu dziecka do bezpiecznego korzystania z sieci staje się z roku na rok coraz istotniejsza, zatem warto by nauczyciele mieli niezbędną wiedzę w tym zakresie.

Źródło pojęć: Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>