BARIERY RÓWNOŚCI

  • Segregacja pozioma i pionowa rynku pracy. Segregacja pozioma – występowanie dominacji jednej z płci w określonych zawodach, podział sektorów gospodarki i zawodów na „męskie” i „kobiece”, jako konsekwencja stereotypów płci. Segregacja pionowa to utrudniony dla kobiet dostęp do awansu, zajmowania stanowisk kierowniczych i decyzyjnych (szklany sufit, szklane ściany, lepka podłoga, szklane ruchome schody).
  • Różnice w płacach kobiet i mężczyzn.
  • Mała dostępność elastycznych rozwiązań czasu pracy, m.in. telepraca (uregulowana w polskim Kodeksie pracy od 2007 roku), elastyczne godziny pracy, zadaniowy czas pracy, dzielenie stanowiska pracy.
  • Niski udział mężczyzn w wypełnianiu obowiązków rodzinnych
  • Niewielki udział kobiet w procesach podejmowania decyzji. Np.  po wyborach w 2011 roku w polskim sejmie kobiety stanowią prawie 24% wszystkich posłów i posłanek, w senacie 13%. Udział kobiet w procesach decyzyjnych w sferze biznesu (według badań Komisji Europejskiej) – na stanowiskach kierowniczych średniego szczebla pracuje średnio 35% kobiet, na stanowiskach najwyższego szczebla – 10% kobiet. W zarządach spółek giełdowych jedynie 3% stanowią kobiety. Dla porównania, w literaturze wskazuje się, że masa krytyczna, czyli udział każdej z grup gwarantujący wpływ na podejmowane decyzje, to 30%. 
  • Przemoc ze względu na płeć.
  • Niewystarczający system opieki przedszkolnej
  • Stereotypy płci we wszystkich obszarach

 

BUDŻETOWANIE POD KĄTEM PŁCI (GENDER BUDGETING)

Oznacza on przyglądanie się efektom oddziaływania budżetów na położenie kobiet i mężczyzn. Celem tego rodzaju analizy jest zidentyfikowanie nierówności związanych z podziałem i wydatkowaniem środków oraz wyrównanie pozycji kobiet i mężczyzn w społeczeństwach.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>