tea

 
16 listopada br. z inicjatywy Koalicji na rzecz Równych Szans oraz Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej odbyło się spotkanie krajowych sieci równościowych. W spotkaniu udział wzięli uczestnicy i uczestniczki z Polski, Mołdawii, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii i Rumunii.
 
 
Celem spotkania pn. „Enhancement of equality and non-discrimination in Central and Eastern Europe through sharing experience and peer support” była wymiana doświadczeń w prowadzeniu działań koalicyjnych, omowione zostały wyzwania, zagrożenia oraz czynnniki wpływające na sukces działań w ramach krajowych sieci równościowych. W części wartszatowej skupiliśmy się na trzech zagadnieniach: edukacji antydyskryminacyjnej, zarządzaniu koalicjami oraz rzecznictwie w zakresie ustawodwstwa antydyskryminacyjnego. 
 
Uczestnicy i uczestniczki mieli także okazję do wysłuchania prezentacji Rachel Mullen koordynatorki irlandzkiej sieci rownościowej The Equality and Rights Alliance skupiającej ponad 170 podmiotów zaangażowanych w przeciwdziałanie dyskryminacji i promowanie zasady równych szans. Podczas seminarium wystąpiła także Mariana Berbec z Open Society Foundations – organizacji wspierającej działania o charakterze koalicyjnym.
 
Jednym z ustaleń spotkania jest podjęcie wspólnych działań koalicji antydyskryminacyjnych na poziomie europejskim  i rozpoczęcie dialogu z odpowiednimi instytucjami europejskimi – Unii Europejskiej oraz Rady Europy.
 
Organizacja spotkania była możliwa dzięki wsparciu Fundajci im. Stefana Batorego.
 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>