Na zaproszenie Biura Rady Europy Stowarzyszenie Strefa Kobiet wzięło udział w debacie panelowej „Standardy Rady Europy dotyczące przemoc wobec kobiet oraz przemocy domowej w polskim prawie i praktyce”. Spotkanie odbyło się w 14 października br. w Sali Senatu UW.

Organizatorzy debaty to m.in.: Pracownia Badań Dorobku Prawnego Rady Europy, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, Biuro Rady Europy i Fundacja „Centrum Praw Kobiet”.

Gości przywitała prof. Monika Płatek, podkreślając szczególność tego spotkania, dzięki obecności przedstawicieli organów rządowych, organizacji samorządowych i środowisk naukowych.

Poniżej stanowiska niektórych uczestników i uczestników spotkania:

Anna Błaszczak, Zastępczyni Dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich stwierdziła, że przemoc wobec kobiet ma charakter dyskryminacyjny, a częstokroć kobiety doświadczają dyskryminacji wielokrotnej (ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność). Panelistka poruszyła również sprawę braku unormowań prawnych dotyczących dostępności i przetwarzania danych wrażliwych, co doprowadza często do tego, że ofiary przemocy nie otrzymują należnej im pomocy, a ich skargi są bagatelizowane.

Prokurator Alfred Staszak z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze przedstawił najnowsze dane dotyczące przemocy w rodzinie na terenie województwa lubuskiego, podkreślił wzrost ilości Niebieskich Kart oraz omówił Lubuską Niebieską Tarczę – powstałą w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a opartą na nowym podejściu do starych problemów, czyli zintegrowanym systemie pomocy (zwiększona ilość dyżurów prokuratorów, pracowników OPS, pedagogów).

Kolejny panelista, sędzia Sądu Rejonowego Sebastian Ładoś zaznaczył funkcjonowanie stereotypu ugruntowującego przeświadczenie o tym, iż przemoc psychiczna to inny (w znaczeniu: mniejszy) problem, niż przemoc fizyczna. A skutki przemocy psychicznej mogą być tragiczne (zaczyna się zazwyczaj od izolacji, zaburzeń psychicznych, np. depresji, przez degradację psychiczną (tzw. wyuczona bezradność), a często kończy na samobójstwach).

Przedstawicielka Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Katarzyna Więckiewicz, podkreśliła fakt powiązania przemocy ze względu na płeć ze zdrowiem reprodukcyjnym kobiet (nierówne traktowanie przez państwo – świadczenia zdrowotne, poniżający charakter restrykcyjnego prawa aborcyjnego).

Podsumowując wypowiedzi panelistek i panelistów prof. Eleonora Zielińska, z Wydziału Prawa i Administracji UW, podkreśliła, że w Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (Istambuł, 11.05.2011r.) chodzi głównie o wyeliminowanie stereotypowego postrzegania roli i znaczenia kobiet. Niezmiernie ważna jest również reparacja dla ofiar przestępstw, czyli przywrócenie ofierze sytuacji sprzed czasu, w którym doznawała przemocy, kompensacja, danie satysfakcji i gwarancja, że przemoc więcej się nie powtórzy.

Dziękujemy organizatorkom i organizatorom za możliwość uczestnictwa spotkaniu.

 

Fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet

Fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet

 

Fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet

Fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet

 

Fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet

Fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet

 

Fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet

Fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet

 

Fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet

Fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet

 

Fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet

Fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet

 

Fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet

Fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet

 

Fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet

Fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet

 

Fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet

Fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet

 

Fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet

Fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet

 

 

Fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet

Fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet

 

 

Fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet

Fot. Stowarzyszenie Strefa Kobiet

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>